BV-pok-posl

PONOVO POKRENITE

POSLOVANJE UZ BV

PONOVO POKRENITE SVOJE POSLOVANJE

Provera jesu li uspostavljeni svi odgovarajući zdravstveni, sigurnosni i higijenski uslovi koji podržavaju nastavak poslovanja

POVRATAK NA POSAO

Prioritet svih preduzeća je da se što pre vrate na posao uz odgovarajuće zdravstvene, bezbedne i higijenske uslove za svoje zaposlene i klijente:

• Preduzeća i tela javne uprave s objektima otvorenim za javnost trebaju pokazati svojim kupcima i korisnicima sprovođenje potrebnih zaštitnih mera;

• Preduzeća iz industrijskog, građevinskog i uslužnog sektora moraju biti u mogućnosti zaštititi svoje zaposlene kada se vrate na posao bez obzira da li rade u kancelarijama ili na drugim lokacijama;

„Ponovo pokrenite poslovanje uz BV“ je skup rešenja usmeren na ispunjavanje potreba u svim  sektorima tokom njihovog ponovnog pokretanja i otvaranja za posao. Ova rešenja obrađuju rizike specifične za sva mesta u kojima ljudi žive i rade putem delotvornog osposobljavanja timova za primenu dobrih higijenskih praksi i putem audita pravilnog uspostavljanja i primene zaštitnih mera.

food-rental

ZA HOTELE, RESTORANE I TRGOVINE 

Krajnjem kupcu pružite sigurnost proverom svakog pojedinačnog hotela, restorana i trgovine...

public-spaces

ZA JAVNE PROSTORE

Pregledajte postojeće zaštitne mere i proverite da li se pravilno primjenjuju u školama, univerzitetima i javnom prevozu...

private-spaces

ZA PRIVATNE PROSTORE

Podrška privatnim preduzećima u njihovom ponovnom otvaranju proverom usaglašenosti sa zaštitnim merama na industrijskim i građevinskim lokacijama i kancelarijama...

 

NAČIN SPROVOĐENJA

1) DEFINISANJE LISTE KONTROLNIH TAČAKA  (KONTROLNE LISTE)

Bureau Veritas će vam pružiti podršku u definisanju liste tačaka provere (kontrolnih listi) koje će koristiti naši auditori tekom sprovođenja audita. Lista kontrolnih tačaka mora uključiti sve one tačke nužne kako bi se osiguralo pridržavanje dobre higijenske prakse, socijalnog distanciranja i svih ostalih preporuka vlasti i odgovarajućih propisa koji su na snazi u vreme sprovođenja audita za kontrolu rizika od kontaminacije COVID-19 virusom. U svrhu provere tokom audita možete koristiti gotove liste kontrolnih tačaka provere razvijene od strane Bureau Veritas ili ih možete prilagoditi kako biste dobili vlastite liste

2) SPROVOĐENJE AUDITA

Bureau Veritas nudi mogućnost sprovođenje audita na svakoj lokaciji ili sprovođenje provera na daljunu (remote audit) korišćenjem najboljih digitalnih rešenja. Sprovođenje provera na daljinu (remote audit) može biti i prvi delotvorni korak pre ponovnog otvaranja mesta rada nakon čega se mogu provesti i auditi na samoj lokaciji kako bi se proverilo jesu li očekivane zaštitne mere delotvorno sprovedene.

3) IZDAVANJE POTVRDE USAGLAŠENOSTI

Nakon uspešnog sprovođenja audita od strane kvalifikovanog auditora Bureau Veritasa, Bureau Veritas će vam dostaviti Izveštaj s audita i izdati Potvrdu o usaglašenosti sa zahtevima definisanim u listama provere. Osim navedenog, Bureau Veritas može navesti podatke o vašoj organizaciji i lokacijama za koje su izdane Potvrde o usaglašenosti sa zahtevima u registru javno objavljenom na našoj web stranici.

4) OZNAKA USAGLAŠENOSTI

Na osnovu Potvrde o usaglašenosti, Bureau Veritas Vašoj organizaciji može isporučiti oznaku usaglašenosti obliku nalepnice koja se može istaknuti na ulazima u prostorije organizacije ili na drugim primerenim mestima.

SGLogo