bv-sert-04

SERTIFIKACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA

IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI >>

SERTIFIKACIJA

Sertifikacija sistema menadžmenta podrazumeva dokazivanje svojim klijentima i svim zainteresovanim stranama da je sistem upravljanja u vašoj kompaniji u skladu sa međunarodno priznatim standardima, odnosno dobrom poslovnom praksom. Sertifikacija može značiti veću konkurentsku prednost, što pokazuje snagu kompanije, kao i njenu jasnu posvećenost stalnom poboljšanju.

Sertifikacija nije samo priznanje koje daje nezavisna sertifikaciona kuća već može dovesti do boljih poslovnih i finansijskih rezultata kroz kontinuirano unapređenje procesa koji postoje u organizaciji.
Organizacije koje su posvećene efikasnosti i transparentnosti procesa, bezbednosti proizvoda i sistema i zaštiti životne sredine svesne su da im sertifikacija može obezbediti trajno priznanje od strane klijenata i zainteresovanih strana i odvesti ih u proces stalnog poboljšanja.

PROCES SERTIFIKACIJE

Sertifikacija nije samo jedan događaj. To je proces tokom kojeg se svake godine proverava usklađenost. Cilj Bureau Veritas-a je da ovaj proces učini što jednostavnijim i transparentnijim.

Proces sertifikacije se obično sastoji od sedam različitih koraka. Reč je o trogodišnjem programu koji se sastoji od inicijalne sertifikacije, nakon čega slede nadzorne provere nakon prve i druge godine i resertifikacije nakon tri godine. Celokupni proces i njegov vremenski okvir u velikoj meri određuje relevantno akreditaciono telo.

PRIPREMA PROGRAMA SERTIFIKACIJE

Bureau Veritas radi sa vama na dizajniranju odgovarajućeg programa sertifikacije zasnovanog na specifičnim potrebama i prioritetima vaše organizacije. To znači da se oodređuje sistem upravljanja koji treba proveriti i u kojim procesima.

PRED-PROVERA

Inicijalna provera je provera koja procenjuje vaš sistem upravljanja u odnosu na specifične zahteve standarda za koji tražite sertifikaciju. Bureau Veritas zatim izdaje izveštaj sa detaljima o svojim nalazima.

I FAZA PROVERE

Bureau Veritas procenjuje vašu spremnost za II fazu provere kroz početnu procenu različitih kriterijuma kao što su vaše razumevanje zahteva standarda, obim vašeg sistema upravljanja i sistema internih provera.

II FAZA PROVERE

Proveravači pregledaju vaš sistem upravljanja i sastavljaju detaljan izveštaj o nalazima, uključujući neusaglašenosti, zapažanja i mogućnosti za poboljšanje gde je relevantno. Imaćete ograničeno vreme da preduzmete korektivne mere u slučaju neusaglašenosti.

ODLUKA O POČETNOJ SERTIFIKACIJI

Nakon završetka svih neophodnih faza, Bureau Veritas sprovodi nepristrasan pregled nalaza i odlučuje da li će dodeliti sertifikat.

NADZOR

Nadzorne provere moraju se sprovoditi najmanje jednom u kalendarskoj godini, osim u godinama resertifikacije. Datum prve nadzorne provere nakon inicijalne sertifikacije ne može biti duži od 12 meseci od dana donošenja odluke o sertifikaciji.

RESERTIFIKACIJA

Potpuna ponovna verifikacija sertifikata se odvija automatski svake tri godine kako bi se osigurala stalna usklađenost. Ovo se mora završiti pre isteka postojećeg odobrenog sertifikata. Pažljivo zakazivanje resertifikacionih audita je ključno za izbegavanje neuspešne sertifikacije.

POSEBNA PROVERA

Neki standardi (npr. IATF 16949) zahtevaju „posebnu proveru na licu mesta“ da bi se procenila primena i efikasnost korektivnih mera za veće neusaglašenosti.

SUSPENZIJA, PONIŠTENJE, OTKAZIVANJE ILI OBNAVLJANJE ODOBRENOG SERTIFIKATA

Bureau Veritas može suspendovati, obnoviti ili poništiti odobreni sertifikat u bilo kom trenutku i obavestiti klijenta u pisanoj formi. Ukoliko Bureau Veritas smatra da su takve radnje neophodne, klijent će biti u potpunosti obavešten i imaće svaku moguću priliku da preduzme korektivne mere pre donošenja konačne odluke o tome šta bi Bureau Veritas trebalo da preduzme nakon isteka otkaznog roka. Nenajavljene posete se takođe mogu sprovesti kao nastavak klijentima čiji je sertifikat suspendovan. Suspenzija se ukida i sertifikacija se ponovo uspostavlja nakon zadovoljavajuće korekcije neusaglašenosti i verifikacije od strane Bureau Veritas-a o usaglašenosti sa klijentovim sistemom upravljanja.

OZNAKA SERTIFIKACIJE

Naš sertifikacioni znak je priznat širom sveta kao simbol stručnosti, profesionalizma i posvećenosti. Sertifikacioni znak se može koristiti na svim marketinškim materijalima i simbol je vaše posvećenosti stalnom poboljšanju, što doprinosi izgradnji poverenja kod vaših partnera, kupaca i dobavljača.

Za pravilnu upotrebu sertifikacionog znaka izdali smo Uputstvo za upotrebu sertifikacionog znaka kako bismo obezbedili da pravila za korišćenje sertifikacionog znaka budu jasna svim našim klijentima.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korišćenjem sertifikacionog znaka, kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći.