Politika zaštite podataka o ličnosti

"Privredno društvo Bureau Veritas d.o.o. Beograd, Baja Pivljanina 39, Beograd prikuplja Vaše lične podatke, koji mogu biti predmet kompjuterske obrade u svrhu izvršenja ugovora tj. pružanja usluga od strane privrednog društva, a na osnovu Vašeg pristanka.

U zavisnosti od prirode Vašeg zahteva, Vaše lične podatke prikuplja Bureau Veritas d.o.o. Beograd, kao deo Bureau Veritas grupe, i za svoje pružaoce usluga, koji pružaju konsultantske i tehničke usluge, kao i za Bureau Veritas IT sektor. Podaci se čuvaju u roku koji je potreban za ostvarenje svrhe za koju se podaci obrađuju, i to u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima kada je to neophodno radi poštovanja pravnih obaveza privrednog društva, kao i u roku koji je potreban da bismo mogli da pružamo usluge i izvršavamo prava i obaveze proistekle iz poslovnog odnosa, i u rokovima neophodnim radi ispunjavanja legitimnih interesa privrednog društva.

Vaši lični podaci mogu biti preneti u zemlje Evropske Unije i van Evropske Unije, u zemlje u kojima posluju zavisna preduzeća Bureau Veritas grupe, na osnovu standardnih ugovornih odredbi, koje je utvrdila Evropska Komisija, a koje su dostupne na zahtev upućen na adresu: personaldataprotection.bureauveritas.com.

Polja označena zvezdicom moraju biti popunjena. U suprotnom privredno društvo Bureau Veritas d.o.o. neće biti u mogućnosti da odgovori na Vaš zahtev.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br. 87/2018), imate pravo na pristup, ispravku, dopunu i brisanje bilo kojih ličnih podataka koji se na Vas odnose, kao i pravo na ograničavanje obrade, pravo na uskraćivanje dozvole za obradu ili za prenosivost Vaših ličnih podataka. Imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kojem momentu, pristupanjem sajtu personaldataprotection.bureauveritas.com i brisanjem obeležene kućice ispred reči koje se odnose na Vaš pristanak. Takodje imate pravo da postavite opšta i specifična uputstva, koja definišu način na koji želite da se tim pravima raspolaže nakon Vaše smrti. Svoje pravo na prigovor možete iskoristiti slanjem onlajn žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti"

- Pristanak za prikupljanje i obradu ličnih podataka (obavezno)

"Pročitao sam i razumeo uslove Politike zaštite podataka o ličnosti "

- Mogućnost davanja pristanka za ostale teme (pristanak na primanje drugih informacija)

"Dajem pristanak da Bureau Veritas koristi ove podatke da bi mi dostavio druge informacije iz spektra svojih usluga, dogadjaja ili tema koje bi mogle biti zanimljive za mene"
 
- Čekiranje CAPTCHA opcije da bi se sprečilo obimno automatsko prijavljivanje (bezbednost)