Food_fruits_safety

HACCP

Jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distribuciji hrane svakako je njena bezbednost. Obaveza svakog proizvođača je da na tržištu pruži zdravstveno ispravnu, odnosno bezbednu hranu. HACCP je preventivni sistem koji pomaže proizvođačima hrane prilikom identifikacije, procene i kontrole opasnosti koje mogu biti vezane za određeni proizvod ili celu proizvodnu liniju.

ŠTA JE HACCP SISTEM?

U Republici Srbiji analiza rizika u skladu s HACCP zahtevima ugrađena je u zakonsku regulativu pa je prema Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, do 1. siječnja 2009. godine bilo potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s odredbama navedenih propisa.

TRI KOMPONENTE HACCP SISTEMA:

⦁ Analiza rizika -  predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu značaja tih opasnosti za ljudsko zdravlje

⦁ CCP (kritične kontrolne tačke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se mogu sprečiti ili eliminisati rizici za bezbednost hrane ili njihov uticaj svesti na prihvatljiv nivo, kao i vršiti njihova kontrola.

⦁ Preduslovni programi – predstavljaju niz preventivnih mera koje se provode kako bi se rizici za bezbednost hrane sveli na minimum

SERTIFIKACIJA PREMA ZAHTJEVIMA HACCP-A

Bureau Veritas sprovodi sertifikaciju HACCP sistema u skladu sa Codex Alimentarius Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.